Domů - Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
společnosti 81 klima a.s., IČ: 04613716, DIČ: CZ04613716, sídlo: Hybešova 256/18, 60200 Brno, doručovací adresa: 81 klima a.s., Masarykova 118, 66442 Modřice …dále jen 81klima, zhotovitel (v textu „my“). Objednatelem se rozumí zákazník, resp. druhá smluvní strana (v textu „Vy“).Základní ustanovení


1. V těchto obchodních podmínkách najdete úpravu Vašich práv a povinností souvisejících s poskytováním našich služeb (dále jen „služby“) a také práva a povinnosti 81klima jako poskytovatele těchto služeb. Smlouvu s 81klima uzavřete na dobu neurčitou, pokud se nedohodneme jinak.
2. Uzavřením smlouvy potvrzujete souhlas s těmito obchodními podmínkami a pokud nás výslovně žádáte o okamžité plnění dle této smlouvy, tedy před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy, abychom nemuseli čekat 14 dní se započetím realizace.
3. Chtěli bychom Vás upozornit, že tyto podmínky můžeme kdykoliv jednostranně měnit. O změnách Vás však budeme vždy předem informovat minimálně e-mailem. Vy máte právo nám sdělit, že trváte na původních obchodních podmínkách, případně, pokud již nebude dílo zhotoveno, od smlouvy odstoupit.
4. Smlouva je uzavřena vždy podpisem objednávky nebo zasláním e-mailu s požadavkem na plnění z naší strany (objednání servisu, …).
5. Veškeré telefonáty mohou být nahrávané pro naši potřebu z důvodů zlepšování našich služeb a projevů Vaší vůle. Ze stejných důvodů si můžete nahrávky hovorů pořizovat i Vy.
6. Veškeré nabídky, plány, popisy, návody a projektové doklady zůstávají našim vlastnictvím. Bez našeho souhlasu tyto nesmíte kopírovat či jinou formou zpřístupnit třetím osobám.
7. Termín zhotovení díla je uveden v písemném potvrzení objednávky. Ve výjimečných případech, kdy bude termín dodání pro nepředvídané překážky mimo naši možnost ovlivnění ohrožen, můžeme termín dodání přiměřeně prodloužit, musíme Vám však tuto změnu neprodleně ohlásit.
8. Veškeré doručování písemností (smluv, výpovědí, reklamací, apod.) směrem k nám je nutné činit na naši aktuální doručovací adresu uvedenou v záhlaví obchodních podmínek nebo do datové schránky. Pokusíte-lil se o doručení písemnosti jiným způsobem na jinou adresu, vystavujete se riziku, že pošta písemnost doručí náhradnímu příjemci a v takovém případě je, jak jistě uznáte, nelze považovat doručení za účinné.
9. Ceník dalších prací (hodinových sazeb jednotlivých profesí, údržby apod.) je uveden na cenik.81klima.cz. Pokud ho budeme měnit, dáme Vám to s předstihem na vědomí písemně, alespoň mailem.
10. Udělujete nám souhlas s tím, abychom svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo z její části převedli třetí osobě, pokud nebylo dosud splněno.
11. Pokud Vám zákon přiznává postavení spotřebitele, podpisem smlouvy potvrzujete, že Vám předán vyplněný formulář pro odstoupení od smlouvy, máte právo dle § 1829, odst. 1 občanského zákoníku od smlouvy odstoupit, pokud mezi námi došlo výjimečně k uzavření kupní smlouvy, a to do 14 dní od uzavření kupní smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy můžete zasílat na naši adresu uvedenou v záhlaví těchto podmínek. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Pokud jste souhlasili s okamžitým plněním dle této smlouvy, jste povinni nám uhradit 50% kupní ceny v případě odstoupení od smlouvy kratší než 5 pracovních dnů před dodávkou zboží či služby, 100% kupní ceny v případě odstoupení od smlouvy v době kratší než 2 pracovní dny před dodávkou zboží či služby. Pokud již došlo, či mělo dojít k předání díla, vezměte prosím na vědomí, že nemůžete již odstoupit od smlouvy, protože ve smyslu § 1837 písm. d) občanského zákoníku se jedná o dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Vezměte prosím na vědomí, že, pokud nebylo výslovně písemně ujednáno jinak, neuzavíráme spolu kupní smlouvu (prodej konkrétního produktu), ale smlouvu o dílo (instalace produktu, případně servis). Přesto Vám v rámci posílení Vaší právní jistoty poskytujeme, pokud jste nesouhlasili s okamžitým plněním dle této smlouvy, 14 pro odstoupení od smlouvy o dílo. Tato lhůta však končí nejpozději 6 pracovních dnů před datem realizace zakázky (blíže viz ustanovení bodu 42. těchto obchodních podmínek).
12. V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 zákona číslo 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele Vás informujeme o subjektu mimosoudního řešení sporů takto: subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce - odkaz na internetovou adresu: www.coi.cz
13. Vylučuje se užití ust. § 1816 občanského zákoníku, tedy hradí-li se cena alespoň zčásti pomocí úvěru nebo zápůjčky, nemůžete odstoupit ani od těchto smluv. Toto ustanovení se neužije, pokud vám zákon přiznává postavení spotřebitele.
14. Prohlašujeme, že máme sjednáno u České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group pojištění odpovědnosti za škody způsobené Vám nebo třetí osobě podle všeobecných pojistných podmínek při realizaci podnikatelské činnosti dle živnostenských listů na pojistnou částku 20.000.000,- Kč.Průběh instalace


15. Montujeme především klimatizace a tepelná čerpadla značek Kaisai, Noxa, Samsung, Syen a STERS a fotovoltaické elektrárny Solax. Další produkty vždy podle individuální nabídky. Mimo shora uvedené instalace produktů poskytujeme také servisní služby na námi dodané a instalované produkty.
16. Ke všem objednávkám kromě těchto obchodních podmínek přiložíme i leták nebo specifikaci, ve kterém jsou uvedeny podrobnosti o objednaném produktu. Tyto informace jsou navíc volně dostupné na webech 81klima.cz. 81heat.cz a 81energy.cz.
17. Po dobu instalace jste povinni poskytnout našim technikům bezplatně přístup k WC, umyvadlu a zdroji elektrické energie 230V.
18. Po dokončení instalace Vám předvedeme použití a předáme český návod k obsluze.
19. Vnitřní jednotka může odstávat od zdi v místě vedení chladícího okruhu až 1 cm (v případě nerovnosti zdi i více) a toto není považováno za vadu.
20. Pokud nebudete souhlasit s vizuálním provedením (upevnění jednotek, lišt apod.), je nutné, abyste vznesli tyto připomínky již při zpracovávání objednávky a není-li to možné, ihned vznesli do předávacího protokolu, jelikož později k nim nebude možné přihlédnout.
21. Při umístění venkovní jednotky máme za to, že její poloha byla dohodnuta a schválena majitelem bytu, společenstvím vlastníků apod.
22. Klimatizaci nebo tepelné čerpadlo Vám zapojíme do zásuvky, kterou nám určíte. S ohledem na to, že máte od nás předem k dispozici specifikaci klimatizace nebo tepelného čerpadla včetně jeho odběru, nesete odpovědnost za dostatečně dimenzovaný jistič a elektrické vedení u dané zásuvky. Pokud zapojujeme tepelné čerpadlo do rozvaděče, zajišťujeme revizi na toto zapojení tepelného čerpadla, nikoliv na celý Váš rozvaděč a elektro přípojku.
23. Ve formuláři zaměření a kalkulaci je uveden typ zdi, který jsme zjistili dle Vaší informace. Pokud při montáži zjistíme, že jde o jiný typ zdi, můžeme Vám účtovat příplatek dle platného ceníku a z naší strany nemusí být dodržen termín z toho důvodu, že technici nemusí mít s sebou odpovídající vybavení.Servis a údržba

 

24. Každých 6 měsíců po dobu záruky jste povinni provést pravidelnou garanční prohlídku a čištění klimatizace. Tento úkon musí provést naši technici a jde o zpoplatněnou službu. V případě, že od nás máte klimatizaci v non-stop provozu (např. trafika nebo serverovna) nebo provozu se silným znečištěním (např. restaurace nebo jiné prostředí s vysokou mastnotou nebo prašností), zkracuje se interval garančních prohlídek a čištění na 3 měsíce. U tepelného čerpadla bez přípravy teplé vody je interval garančních prohlídek 12 měsíců a s přípravou teplé vody 6 měsíců, u fotovoltaické elektrárny 12 měsíců.
25. Cenu garanční prohlídky najdete v našem ceníku.
26. O blížícím termínu garanční prohlídky Vás budeme informovat s návrhem možného termínu. Pokud se Vám termín nebude hodit nebo budete chtít využít jiný termín, je třeba, abyste nás kontaktovali a domluvili si jiný.

 

Záruka a reklamace


27. Záruka na instalované produkty je 2 roky a běží od doby předání.
28. Veškeré reklamace je nutno uplatnit písemně na doručovací adrese uvedené v záhlaví těchto obchodních podmínek.
29. Reklamovaný vadný díl nám doručíte spolu s písemnou reklamací, která musí obsahovat popis závady (postačí laický), specifikaci vámi uplatňovaných nároků minimálně v rozsahu čeho se domáháte (oprava, výměna, vrácení peněz apod.). Reklamovaný vadný díl musí být dodán nepoškozený a neznečištěný, jinak jsme oprávněni jej odmítnout převzít.
30. Na vyřízení reklamace máme u standardní záruky 30 dní. Vámi uplatněnými nároky jsme vázáni v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy.
31. Záruka se nevztahuje na:
a. Vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením či zásahem jiné osoby.
b. Závadu, jejíž odstranění je považováno za běžnou údržbu, tj. čištění, programování, výměna filtrů, apod.
c. Závady vzniklé zanedbáním běžné údržby.
d. Vady způsobené poruchami energetických zdrojů, ohněm, vodou, statickou elektřinou, přepětím v elektrické síti nebo špatnou elektroinstalací ve Vašem objektu včetně nevhodně provedeného zemnění nebo hromosvodu.
e. Vady způsobené vis maior – vyšší mocí, tj. okolnostmi či událostmi, jež nebylo možno předvídat a jimž objektivně nebylo možno zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně požadovat.
f. Vady způsobené opotřebením vzniklým používáním, mechanickým poškozením, zavápněním nebo znečištěním přístroje, zanedbanou péčí o výrobek, použitím nevhodných chemických prostředků.
g. Vady vzniklé běžným opotřebením pohyblivých částí výrobku.
h. Odlišnosti ve spotřebě a výkonu oproti specifikaci do 15%.
i. Jakoukoliv závadu, pokud nebyly dodrženy intervaly údržby a garančních prohlídek (viz výše).
j. Nefunkčnost aplikace pro vzdálené ovládání přes WiFi ve Vašem mobilním zařízení.
k. Únik chladiva v případě instalace do předem připravených rozvodů Cu potrubí a špatný odtok kondenzátu do předem připraveného potrubí.
l. Poškození/zanesení vnitřní jednotky tepelného čerpadla (zejména výměníku) nekvalitní vodou v otopné soustavě.
32. Dodržujete-li námi doporučené servisní prohlídky v pravidelných intervalech údržby a garančních prohlídek, tedy každých 6 měsíců od předání, máte nárok na provedení záruční opravy v místě instalace. Při nedodržení těchto termínů tento Váš nárok zaniká ke 181. dni od instalace / poslední garanční prohlídky. V případě non-stop provozů nebo provozů se silným znečištěním se zkracuje interval údržby a garančních prohlídek na 3 měsíce (záruka tedy končí 91. dnem od instalace / poslední garanční prohlídky). Právo na uplatnění záruky způsobem uvedeným v předchozích ustanoveních – zejm. v bodech 28. a 29. není tímto dotčeno.
33. Při provádění záruční opravy Vám nevzniká nárok na vydání dílů, které byly v rámci záruční opravy vyměněny. Nároky na náhradu nákladů v souvislosti s uplatněním záruky (demontáž, doprava apod.) vám vznikají pouze v případě, že reklamace bude shledána oprávněnou.
34. V případě, že budete požadovat záruční opravu ve dnech pracovního klidu, a to i přes uznanou záruku, bude tato nadstandardní služba fakturována dle ceníku. Protože nám zákon číslo 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele neumožňuje spotřebiteli tuto službu zpoplatnit, provádíme pro spotřebitele opravy pouze v pracovní době.
35. Pokud je reklamace neoprávněná, budeme Vám fakturovat za prověření problému standardní hodinovou sazbou technika (bez limitu objemu – prostě jak dlouho to trvalo, taková je fakturace; pouze po 1. hodině Vás informujeme, že stále nebyla závada nalezena). Toto ustanovení se neužije, v případě že Vám zákon přiznává postavení spotřebitele.
36. Pokud u nás máte dokoupenou rozšířenou záruku Premium, odstraníme závadu v případě nefunkčnosti chlazení/topení do 3 pracovních dnů (je nutné nám nahlásit chybu e-mailem na [email protected] + telefonicky na +420511114890 v pracovní dny v pracovní době po-čt 9-16, pá 9-14). V případě nedodržení termínu opravy chyby znemožňující dokončení objednávky z důvodů ležících výhradně na naší straně u rozšířené záruky Vám počínaje 4. pracovním dnem vyplatíme smluvní pokutu ve výši 1000Kč za každý pracovní den (nejvýše však do výše ceny klimatizace nebo tepelného čerpadla).
37. Od nás a našich dodavatelů můžete bez předchozího souhlasu naší pojišťovny získat pouze náhradu za přímé škody až do výše v jaké tato bude uznána naší pojišťovnou a to pouze v rozsahu, který převyšuje smluvní pokutu dle předchozího ustanovení. Nezískáte náhradu za žádné jiné škody, včetně následných škod, ušlého zisku a zvláštních, nepřímých nebo náhodných škod. Zcela pak vylučujeme jakékoliv zmírnění zákonných podmínek pro uplatnění náhrady tzv. nemajetkové újmy. Pokud s náhradou škody nebudete souhlasit, můžete se svých nároků domáhat soudní cestou.
38. Žádná reklamace nemá odkladný účinek na splatnost faktur.
39. Po dobu Vašeho prodlení s úhradou faktur, nemáte právo uplatňovat nároky z titulu naší případné odpovědnosti za vady, záruční doba se o dobu Vašeho prodlení neprodlužuje, počíná běžet dnem předání díla, resp. Jeho dokončením, pokud neposkytnete potřebnou součinnost při předání.
40. Do doby úplného zaplacení (Vámi příp. úvěrovou společností) zůstává dílo naším vlastnictvím, záruční doba se o dobu Vašeho prodlení neprodlužuje, počíná běžet dnem předání díla, resp. jeho dokončením, pokud neposkytnete potřebnou součinnost při předání. (dnem předání se rozumí v takovém případě den, kdy jste byli povinni poskytnout potřebnou součinnost při předání). Nebezpečí škody však na Vás přechází dnem předání díla.Fakturace a platby


41. Při první nebo větší objednávce po Vás můžeme požadovat zálohu. Její výši a splatnosti si sjednáme při samotné objednávce. Doba pro dodání běží až od úhrady zálohy. Záloha je nevratná. Je tomu tak proto, že zejména instalační materiál je připravován zcela dle konkrétních požadavků konkrétního objednatele a zpravidla není použitelný pro jiného objednatele.
42. Vzhledem k tomu, že instalovaný produkt je objednáván výhradně podle vašich požadavků (typ zařízení, druh kotevního materiálu a chladicího potrubí, rezervace času pro instalaci – tedy nemožnost instalovat konkrétními pracovníky na jiném místě apod., pro které zpravidla nemáme jiné využití) – viz bod 11., v případě zrušení zakázky z důvodů ležících nikoliv na naší straně jsme oprávněni účtovat vám storno poplatky, které činí:
a) 50% při zrušení realizace zakázky v době kratší než 5 pracovních dnů přede dnem její realizace
b) 100% při zrušení realizace zakázky v době kratší než 2 pracovní dny přede dnem její realizace
43. Pokud v zakázce nebude možné pokračovat z důvodů na Vaší straně (např. zrušení termínu instalace z Vaší strany) déle než 50% celkového času pro zhotovení, jsme oprávněni po Vás požadovat složení/navýšení zálohy až do výše 100% celkové ceny projektu do 5 dnů od naší výzvy.
44. Pokud nám neumožníte v dohodnutém termínu přístup na naplánovanou garanční prohlídku (např. že na místo nedorazíte), budeme Vám účtovat plnou částku za tuto neproběhlou prohlídku.
45. Faktury musíte hradit nejpozději do data splatnosti, které je zpravidla stanoveno na 7. den po vystavení faktury. Faktura je uhrazena připsáním vyúčtované částky na náš účet pod správným variabilním symbolem.
46. Pokud naši fakturu neuhradíte včas, dorazí Vám nejprve e-mailová upomínka zdarma. Po 10 dnech po splatnosti Vám zašleme písemnou upomínku, za kterou Vám budeme účtovat 500Kč. Po 30 dnech po splatnosti Vám dojde písemná upomínka od naší spolupracující advokátní kanceláře, za kterou Vám budeme účtovat 1000Kč. K těmto částkám bude připočtena DPH v zákonné výši.
47. Když nějakou naši fakturu nezaplatíte ani do 40 dní po splatnosti, máme právo Vám smlouvu vypovědět a doplatek i tak vymáhat.
48. Veškeré instalované produkty jsou až do úplného zaplacení ceny díla našim majetkem.
49. Všechny ceny v nabídkách, cenících i obchodních podmínkách uvádíme vždy bez DPH. Vzhledem k rozdílnosti a časté proměnlivosti zákonných sazeb DPH, jakož i různosti specifických podmínek instalace (druh zdiva, délka přívodního potrubí a elektroinstalace, nutnost přistavení montážní plošiny apod.), je nutno považovat ceny uvedené vč. DPH jako orientační, když není reálné uvést všechny v úvahu přicházející varianty v sazbách vč. DPH. Konečnou cenu Vám, samozřejmě, spočítáme vč. zákonné výše DPH k datu realizace díla.
50. V případě prodlení z Vaší strany se všechny lhůty, jimiž jsme vázáni my, prodlužují o trojnásobek doby Vašeho prodlení, aniž by tato skutečnost měla jakýkoliv vliv na trvání záruky.Závěrečná ustanovení


51. Veškerá korespondence Vám bude zasílaná na Vámi uvedenou adresu. Její případnou změnu jste povinni nám nahlásit, jinak nesete odpovědnost za nedoručení zásilek sami. Stejně tak i v případě, že si poštu nebudete vyzvedávat. Zásilka od nás odesílaná se považuje za doručenou dnem uložení na poště, případně dnem, kdy bude vrácena jako nedoručitelná.
52. Otázky v těchto podmínkách neupravené se řídí Občanským zákoníkem, příp. dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky (rozhodné právo).
53. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 3.3.2023.